شماره حساب ها

وجه هر كالا صرفا بايد به شماره حساب هاي نوشته شده در اين قسمت واريز شود.

شماره حساب 4265917041 بانك ملت يا شماره كارت 6104337096268527 بانك ملت به نام آقاي الياس حسيني.


در آينده اي نزديك با تثبيت قيمت ارز امكان پرداخت آنلاين را براي مراجعه كنندگان عزيز فراهم خواهيم كرد.