شايد كمتر كسي را مي توان پيدا كرد كه با دفترچه يادداشت الكترونيك آشنا باشد. شما با داشتن يك عدد Digital Notepad ميتوانيد نوشته هاي خود را بر روي يك فايل كوچك ذخيره كنيد و آنها را به راحتي با دستگاه خود بخوانيد. حتي مي توانيد در كتاب خوان الكترونيك خود نوشته هايتان را مطالعه كنيد.

با ما يك تكنولوژي زندگي را تجربه خواهيد كرد.

ِِDigital Notepad

به زودي در اين قسمت به معرفي و ارائه Digital Notepad خواهيم پرداخت.