خواندن خود را متحول كنيد!! كتاب خوان هاي الكترونيك با جوهر الكترونيك. بدون هيچ آسيب  و خستگي ساعت ها مطالعه كنيد. هزاران كتاب را همراه خود داشته باشيد و در كتاب هايتان به جست و جو بپردازيد. به زودي لذت مطالعه به روش نوين را تجربه خواهيد كرد.

Ebook-Reader

به زودي در اين قسمت به معرفي و ارائه E-Book Reader هاي مختلف با جوهر الكترونيك مي پردازيم.