تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

تمام مطالب اين وب سايت و تمام فعاليت هايي كه در اين وب سايت انجام مي گيرد تحت نظارت وب سايت ساماندهي مي باشد. وب سايت ساماندهي يك وب سايت تحت نظارت مستقيم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و بر قعاليت و محتواي وب سايت هايي كه در ايران مديريت مي شود، نظارت دارد.

تمام اطلاعات مدير و سرپرست اين وب سايت در پايگاه اطلاعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موجود مي باشد. براي تاييد اين مطلب به آدرس زير رفته و نام اين وب سايت را در محل مشخص شده وارد نماييد.

www.samandehi.ir